Follow by Email

woensdag 30 mei 2012

WANDERBACH page 24


- Gods last longer. Not because they are less conservative but because their function is different. Their reason for existence is not progressive but regulating with as goal to bind humanity in stead of falling apart in small competitive groups. Without Gods you would devour each other because personal evolution, which is regressive, would be most important. That Gods only partly succeed proves that they are not almighty …..’
- ‘What has this all to do with me? Why did you let me come, as you claim, and how did you do this?’ Tork interrupts.
- ‘Be patient, young man. I will answer your questions but only after you understand them.’ Perlwachter waves warningly a skimpy finger. ‘When you accept the idea of Gods, however abstract, I can proceed.’ He waits for Torks’ endorsing nod. ‘Well. It is bare logic that there has to be a connecting link between men and his God, you agree?’
- ‘Priests’; Tork sighs, but the old one denies.
- ‘Priests are a welcome invention and necessary to maintain religion but in spite of themselves priests are also charlatans which don’t have a clue of the real existence of their Gods; of course because they never saw one face to face and they neither have a connection with what they call the Higher. The link is formed through seven keepers, spread over the earth, and I am one of them’. The old man looks aside, waits for a reaction.
Tork is widely surprised, but then he laughs.
- ‘You try to convert me!’ he hiccups.
Perlwachter watches him punitive.
- ‘That’s not our task’; he declares arrogant. ‘Humans make their own choice. Converting we gladly leave to the charlatans. We have more respect for the individual who is convinced of the existence of a Nature God, and as far as my concern you believe in a higher wisdom of the sun, what is still to prefer above those hypocrites who fill all churches devotional because their status or the general shit-chat of their community requires.’ 

- Goden gaan langer mee. Niet omdat ze minder conservatief zijn maar omdat hun functie anders is. Hun reden van bestaan is niet vooruitstrevend maar regulerend, met als doel de mensheid niet in elkaar beconcurrerende groepjes uiteen te laten vallen. Zonder Goden zouden jullie elkaar verslinden omdat de persoonlijke evolutie, die immers behoudend is, de boventoon zou voeren. Dat de Goden daar maar ten dele in slagen bewijst dat ze niet almachtig zijn…..’
- ‘Wat heb ík met dit alles te maken? Waarom heeft u mij laten komen, zoals u beweert? En hoe heeft u dat gedaan?’; onderbreekt Tork.
- ‘Niet zo ongeduldig, jongeman. Ik zal je vragen beantwoorden maar pas nadat je de antwoorden begrijpt.’ Perlwachter zwaait vermanend met een stakerige vinger. ‘Als je het denkbeeld van Goden accepteert, hoe abstract ook, kan ik verder.’ Hij wacht op Torks instemmend knikje. ‘Wel dan. Het is logisch dat er een verbindende schakel bestaat tussen de mens en zijn God, nietwaar?’
- ‘Priesters’; zucht Tork, maar de oude ontkent.
- ‘Priesters zijn een handige vinding en noodzakelijk om het geloof in stand te houden, maar priesters zijn ondanks zichzelf ook charlatans die geen benul hebben van de werkelijke existentie van hun Goden. Dat kan ook niet want ze hebben er nog nooit een van dichtbij gezien en staan al evenmin in contact met wat zij het Hogere noemen. De verbinding wordt gevormd door zeven wachters, verspreid over de aarde en één ervan ben ik.’ De grijsaard kijkt afwachtend opzij.
Tork spert eerst verbaasd de ogen, begint dan hard te lachen.
- ‘U wilt mij bekeren!’; hikt hij.
Perlwachter neemt hem bestraffend op.
- ‘Dat is onze taak niet’; verklaart hij fijntjes. ‘Mensen kiezen zelf. Bekeren laten wij graag aan charlatans. Wij hebben meer respect voor het individu dat overtuigd is van het bestaan van een natuurgod, en voor mijn part geloof jij in de hogere wijsheid van de zon, wat nog altijd beter is dan de hypocrieten die devoot de kerken vullen omdat hun status of het algemeen geneuzel van de club waarbij ze horen het verplicht.’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten