Follow by Email

woensdag 2 januari 2013

WANDERBACH page 218


- ‘A mystery! It happened that the keepers sent a human because they thought it was necessary. The reasons were seldom clear why most expeditions failed. Why now, and why you? I don’t have a clue. I assume that the keepers were alarmed by something and decided to send a mortal, but we don’t see the necessity.’
- ‘Don’t Gods know everything?’
Zeus grins. ‘Much,’ he corrects. ‘Everything is without exceptions. Much is better and very much nears all-knowing, but also Gods make mistakes. Not often, but it happened I have to admit to our shame. That you got here is such a failure to my opinion, but since you are we maybe can learn something from you. We know that there is more agitation at the surface then usual. This is not as new as you perhaps believe and is already going on for a while; the shorter the distances to span to reach each other, the bigger the dissatisfaction between humans. That has nothing to do with us; it’s one of your qualities. During far ancient times, when two tribes met, it meant battle and that didn’t change, not even now you know of each others existence.’
- ‘Isn’t that too easy? That people quarrel because of mutual differences is known, but are these differences not mainly secured by social reasons and less by economical?’ Zeus nods. ‘And isn’t this social not mainly cultural, formed by habits over generations?’
- ‘What are you up to?’ the God asks impatient.
- ‘Do you agree?’ Tork insists. The old one nods unwilling. 

- ‘Een raadsel! Het gebeurde dat de wachters het nodig vonden een mens te sturen. De redenen waren zelden duidelijk en de meeste expedities mislukten dan ook. Waarom nu, en waarom jij? Daarop moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik veronderstel dat de wachters ergens door gealarmeerd werden waarop ze besloten een sterveling te sturen, maar de noodzaak ontgaat ons.’
- ‘Goden weten toch alles?’
Zeus grinnikt. ‘Veel,’ corrigeert hij. ‘Alles is een term zonder uitzonderingen. Veel is beter en heel veel komt in de buurt van alwetendheid, maar ook Goden maken fouten. Niet vaak, maar het gebeurde moet ik tot onze schande bekennen. Dat jij tot hier geraakte is volgens mij zo’n falen, maar nu je er toch bent kunnen we misschien iets van je leren. We weten dat aan de oppervlakte meer beroering is dan gebruikelijk. Dat is niet zo nieuw als jij wellicht denkt en al een tijd aan de gang. Hoe korter de te overbruggen afstanden om elkaar te bereiken, hoe groter de onvrede tussen mensen. Dat heeft niets met ons te maken; het is één van jullie eigenschappen. In de verre oudheid, wanneer twee stammen elkaar tegenkwamen, betekende dat strijd en dat is niet veranderd, zelfs niet nu jullie van elkaars bestaan op de hoogte zijn.’
- ‘Is dat niet wat gemakkelijk? Dat mensen elkaar in de haren vliegen om onderlinge verschillen is geweten, maar worden die verschillen niet vooral door sociale en in mindere mate economische motieven bepaald?’ Zeus knikt. ‘En is dat sociale niet vooral cultureel dat grotendeels door gewoonten die sinds generaties zijn gegroeid worden gevormd?’
- ‘Waar wil je heen?’ vraagt de God ongeduldig.
- ‘Bent u het daarmee eens?’ dringt Tork aan. De oude knikt onwillig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten