Follow by Email

donderdag 3 januari 2013

WANDERBACH page 219


- ‘How can you restrain from what happens above? It is obvious that the basis for culture rests on religion. Habits, festivities, holidays, laws, everything can be brought back to it. In God we trust, Incha Allah”!’
- ‘In that case it has to be solved on the seventh,’ Zeus hums irritated.
- ‘Not that fast! The cradle of the West, but also of the Arabic civilization lies for a not unimportant part with you; and because these are the two major parties in the shit that is going on, it is also your responsibility. Religion as excuse to kill each other and yet one hides behind the Bible and the other behind the Koran, it is no excuse to just watch it.’
From underneath heavy eyebrows Zeus looks at Tork. ‘I start to understand how you influenced the Goddesses. What is it that drives you? How did Perlwachter manage to enlist you?’
Tork thinks and has to admit that he doesn’t know. ‘He said because of my curiosity.’
The supreme God nods. ‘A mighty weapon... and our biggest threat. The curious human being investigates. He does not believe. Are you here to destroy us?’
Tork is surprised. ‘Why? What does it bring if you aren’t there anymore? I discovered that your impact is much bigger than I thought it to be possible in the first place. Underearth is a rather good reflection of the surface. Everything I experienced here is in beginning aggressive. The only creatures with mercy were humans who were taken from above on your demand. There is no other possibility, there has to be an enormous battle going on here, a fight to the death that influences all and of which that influence is larger as soon as creatures stand nearer to you. That battle is so violent that it penetrates the earths’ surface, otherwise the contrasts are unexplainable.’  

- ‘Hoe kunt u zich dan onttrekken aan wat er boven gebeurt? Duidelijk is dat de basis voor cultuur op religie rust. Gewoonten, feesten, hoogtijdagen, wetten, alles is erop terug te voeren. “In God we trust, Incha Allah”!’
- ‘In dat geval moet het op het zevende worden opgelost,’ bromt Zeus geïrriteerd.
- ‘Niet zo snel. De bakermat van de Westerse, maar ook van de Arabische beschaving ligt voor een niet onbelangrijk deel bij u; en aangezien dat dit de twee belangrijkste partijen zijn in de rotzooi die aan de gang is, is het ook uw verantwoordelijkheid. Godsdienst als excuus om elkaar naar de strot te vliegen en al schermt de een met de bijbel en de ander met de koran, het is geen reden om toe te kijken.’
Vanonder zware wenkbrauwen neemt Zeus Tork op. ‘Ik begin te begrijpen hoe jij de Godinnen won. Wat drijft jou? Hoe lukte het Perlwachter jou te strikken?’
Tork denkt na en moet bekennen dat hij het zelf niet weet. ‘Hij beweerde dat nieuwsgierigheid mij dreef.’
De oppergod knikt. ‘Een machtig wapen,... en onze grootste bedreiging. De nieuwsgierige mens onderzoekt. Hij gelooft niet. Ben je hier om ons te vernietigen?’
Tork is verbaasd. ‘Waarom? Wat brengt het als jullie er niet meer zijn? Ik ontdekte dat jullie impact veel groter is dan ik aanvankelijk voor mogelijk hield. Onderaarde is een goede afspiegeling van de oppervlakte. Alles wat ik hier tegenkwam is in beginsel agressief. De enige wezens met mededogen waren mensen die op jullie bevel van boven werden gehaald. Het kan niet anders, er moet een geweldige strijd aan de gang zijn hier, een gevecht op leven en dood dat iedereen besmet en waarvan de invloed groter is naarmate wezens dichter bij jullie staan. Die strijd is zo hevig dat het tot de oppervlakte doordringt, anders zijn de tegenstellingen niet te verklaren.’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten