Follow by Email

zondag 13 januari 2013

WANDERBACH page 231


Suddenly the horror ceases and his decay is being suppressed by the others when they stop Yahweh together and push him away. Yahweh still grabs; abortive his hand seizes air when Vishnu starts to talk. ‘I found him and that’s why I determine his destiny. Let him speak!’
Yahweh reacts furious. ‘You turn against me!’ he shouts, ‘you dare to protect a worm against my will?’
- ‘Maybe he is right,’ Baldhead cajoles, ‘and you are scared. I support Vishnu. Let him speak.’
Yahweh keeps resisting but the force major is too heavy and at last he turns roaring away.
Tork doesn’t trust it. The God stays in the surrounding as if he waits for a chance but the others protect him like a wall.
- ‘Is it because of self-defense why you say that Yahweh’s power has to be broken or is there a deeper reason? What did you believe before you came here?’ Vishnu asks interested.
- ‘I had no opinion and my reaction was not because of self-defense. Why so much hate? Am I a threat because I know what is going on at the surface? Yahweh’s power decreases, he knows that. His churches and temples run empty, his followers exist from hypocrites. That is not new!’ Tork yells intense, ‘otherwise you wouldn’t have turned against him. You wouldn’t dare!’
Baldhead nods. ‘Don’t forget that he still represents two billon mortals.’
- ‘Under which myself because I was baptized, but do I believe because of that? He raises disgust, a Tycoon addicted to power. Take it away from him and he shrinks. That’s a problem you all know. This pantheon exists by the grace of humanity that invented you to understand its surroundings. The circumstances chances and therefore the necessity for your existence disappear while humans keep searching. 

Plotseling wijkt de gruwel en wordt zijn ondergang verdrongen door de anderen wanneer ze gezamenlijk Jahweh tegenhouden en wegduwen. Jahweh graait nog; vruchteloos maait zijn hand de lucht wanneer Vishnoe het woord neemt. ‘Ik vond hem en daarom bepaal ik zijn lot. Laat hem spreken!’
Jahweh reageert razend. ‘Jullie keren je tegen mij!’ brult hij, ‘jullie durven tegen mijn wil een worm in bescherming nemen?’
- ‘Misschien heeft hij gelijk,’ fleemt Kaalkop, ‘en ben jij bang. Ik steun Vishnoe. Laat hem spreken.’
Jahweh blijft zich verzetten maar de overmacht is te groot en tenslotte keert hij zich grommend af.
Tork vertrouwt het niet. De God blijft in de buurt alsof hij op een kans wacht maar de anderen beschermen hem als een muur.
- ‘Is het uit zelfbehoud waarom jij vindt dat Jahweh’s macht gebroken moet worden of is er een diepere reden? Wat was jouw visie voordat je hierheen kwam?’ vraagt Vishnoe belangstellend.
- ‘Ik had geen mening en mijn reactie was niet uit zelfbehoud. Waarom zoveel haat? Vorm ik een bedreiging omdat hij weet hoe het er aan de oppervlakte aan toe gaat? Jahweh’s macht taant, dat weet hij. Zijn kerken en tempels lopen leeg, zijn aanhang bestaat uit huichelaars. Dat is niet nieuw!’ roept Tork fel, ‘anders hadden jullie je niet tegen hem gekeerd. Jullie zouden het niet hebben gedurfd!’
Kaalkop knikt. ‘Vergeet niet dat hij nog altijd twee miljard stervelingen vertegenwoordigt.’
- ‘Waaronder ikzelf omdat ik werd gedoopt, maar geloof ik daarom? Hij wekt afschuw, een Tycoon verslaaft aan macht. Neem het hem af en hij verschrompelt. Dat probleem kennen jullie allemaal. Dit pantheon bestaat bij de gratie van de mens die jullie bedacht om zijn omgeving te begrijpen. De omstandigheden veranderen en daarmee verdwijnt de noodzaak voor jullie bestaan terwijl de mens blijft zoeken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten