Follow by Email

dinsdag 15 januari 2013

WANDERBACH page 233


Suddenly he scares; distracted by his thoughts he forgot his audience, and looks around. ‘Why did you let it happen?’ he asks silent.
The Gods seem embarrass, Yahweh abject.
- ‘Perhaps you are the biggest culprit! No religion has enriched itself as much as Christianity. No religion brought so many wars and violence. Not to absolve the others, but no-one gave such an example as you. You goaded humanity in their search for materialism, for your own interest to gain as much followers as possible you worked your own decay. What did it bring you, Yahweh? An overcrowded world enriching itself till the grave! The environment goes down so fast that adjustment is hardly possible. It’s a matter of time before Gods aren’t even a legend anymore because there is no-one remaining to tell; and why? Because you’re too busy fighting each other. How short-sighted for creations that claim to be omniscient as their birth-right.’
- ‘We have to,’ Baldhead admits shuffling. ‘We are created by humans and have a power that people don’t have but that doesn’t exclude shortcomings.’
- ‘Why didn’t you admit this sooner?’ Tork looks biding but nobody reacts until Yahweh speaks. ‘How long will you listen to this nonsense? Aren’t we importuned more often by mortals who predicted our decay? We are still here, watch over the world and interfere if necessary. Humanity will continue all along, and as long as there are people they will worship. There were always skeptics who didn’t believe and they never made a difference. We rule until eternity, therefore silence this worm. He is boring and brings disturbance which hinders to for fill our duties.’ 

Plotseling schrikt hij; afgeleid door zijn overpeinzingen vergat hij zijn publiek, en kijkt rond. ‘Waarom lieten jullie het zover komen?’ vraagt hij stil.
De Goden slaan hun ogen neer. Jahweh kijkt verachtelijk.
- ‘Misschien ben jij wel de grootste schuldige! Geen geloof heeft zich zo verrijkt als het christendom. Geen geloof bracht zoveel oorlogen en geweld. Niet om anderen vrij te pleiten, maar als er één het voorbeeld gaf ben jij het. Jij zweepte de mensheid op in hun hang naar materialisme, uit eigenbelang om zoveel mogelijk zieltjes te winnen werkte je aan je eigen ondergang. Wat bracht het, Jahweh? Een overbevolkte wereld zichzelf tot in het graf verrijkend! Het milieu gaat zo snel naar de bliksem dat aanpassing nauwelijks mogelijk is. Het is een kwestie van tijd voordat Goden zelfs geen legende meer zijn omdat er niemand overblijft om aan te vertellen. En waarom? Omdat jullie het te druk hebben met elkaar. Hoe kortzichtig voor creaties die het alleenrecht op alwetendheid claimen.’
- ‘We kunnen niet anders,’ geeft Kaalkop schoorvoetend toe. ‘We zijn door mensen bedacht en beschikken dan wel over macht die de mens niet heeft maar het sluit tekortkomingen niet uit.’
- ‘Waarom niet eerder toegegeven?’ Tork kijkt afwachtend naar de aanwezigen maar niemand reageert tot Jahweh het woord neemt. ‘Hoe lang luisteren jullie nog naar deze onzin? Zijn we niet al vaker lastig gevallen door stervelingen die onze ondergang voorspelden? We zijn er nog, waken over de wereld en komen tussenbeide wanneer  nodig. De mens zal blijven bestaan, en zolang er mensen zijn zullen zij ons vereren. Er waren altijd sceptici die niet in ons geloofden en zij maakten geen verschil. Wij regeren tot de eeuwigheid, leg daarom deze worm het zwijgen op. Hij verveelt mij en brengt onrust en dat verhindert ons onze taken uit te voeren.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten