Follow by Email

dinsdag 27 juni 2017

Merlijn - reizen

Het was een fantastische maar even zo vreemde gewaarwording om in een van de capsules te stappen en met de snelheid van het licht te worden afgeschoten om in geen tijd tienduizenden kilometers verder op de plaats van bestemming aan te komen. Het idee van reizen bestond niet meer, wat op zichzelf jammer was, maar dat gold ook voor de uitstapjes met Merlijn naar de parallelle werelden, hoewel ik daar altijd meer het gevoel had door een zijdeur te stappen terwijl het hier wel degelijk om vooruit ging.
Er waren geen indrukken van onderweg, alleen het moment van vertrek en aankomst die elkaar vrijwel overlapten. Het gevoel van misselijkheid dat ik na elke parallelle overstap moest ondergaan, bleef uit. Ik had geen idee waarom maar ik had ook geen gevoel van eigen aanwezigheid tijdens de capsule reis terwijl de overgang naar paralel altijd vol indrukken was. Het zou daar wel mee te maken hebben.
We reisden alledrie apart, ieder een eigen capsule en toen ik er mij in opvouwde, een gemakkelijke houding was anders en ook niet nodig voor de nauwelijks te meten tijd die ik zo doorbracht, vreesde ik, zoals elk mens bang voor het onbekende en er tegelijk door aangetrokken wilde ik de ogen sluiten maar dwong me zelf om toch zoveel mogelijk zintuigelijk te ervaren, oh teleurstelling!
In elkaar gefrommeld kreeg ik mee hoe de capsule automatisch sloot en… zich weer opende. De reis was voorbij en enigszins beduusd bevrijdde ik mezelf met spieren die geen tijd hadden gehad te verstijven.
Ik keek om me heen, zag dat ik me op een camping bevond voordat ik me bewust werd van de aanwezigheid van Joos en Merlijn. 
Niemand kwam naar ons toe. Het was heel gewoon dat er plotseling iemand verscheen, maar het leek ook niemand te verbazen dat het ditmaal niet alleen Handelezen waren. Twee mensen en een van hun zou toch voor enige actie hebben gezorgd, dacht ik zo, maar het leek niemand te interesseren. In mijn wereld zou mijn eigenwaarde een knauw hebben gekregen, het gevoel dat het er helemaal niet toe deed of ik er was of niet, maar ik was nog te veel toeschouwer en te weinig betrokken om dit soort gevoelens een plaats te geven of aan de oppervlakte te laten komen.
Joos wenkte en wij volgden en wat ik voor een vakantieverblijf had gehouden bleek een permanent dorp; een tentenkamp waarvoor bewust was gekozen om zo te wonen.
Het had iets romantisch en misschien waren dat wel de basisoverwegingen van deze cultuur om voor een “achterhaalde” huisvesting te kiezen want erg praktisch leek het mij niet op deze vlakte waar het altijd zou waaien en de winden beslist ook orkaankracht konden bereiken, maar het had wel iets en wat onmiddellijk en vooral opviel was de gezamenlijkheid van de bewoners.
Er werd samen gekookt en gegeten. Het leven werd zoveel mogelijk in de open lucht geleefd en ook de bedrijvigheid vond vooral in het dorpsmidden plaats, beschut door de in cirkels er rond geplaatste tenten die zo waren neergezet dat ze elkaar overlapten zodat er een beschermende haag was ontstaan waarbinnen het aangenaam windluw was met toch een zuiverende ventilatie.

Het was anders dan de tentenkampen van nomaden die ik kenden in mijn eigen wereld. Dit was om te beginnen permanent, niet bedoelt om te verhuizen. Dat garandeerde de verankering die er voor zorgde dat het leek of de onderkomens uit de grond waren gegroeid. Bovendien was, wat ik voor doek had gehouden, een onverslijtbare kunststof waarop de elementen niet of nauwelijks vat hadden. Maar de indruk was wat het was: een kamp, waardoor het leek dat je de bewoners een volgende keer ergens anders moest zoeken. 

maandag 26 juni 2017

walk in the park

From town back home following the Jeker river. Pics are made with a Panasonic Lumix DMC-TZ80 compact camera in Maastricht (NL)

click pic to enlarge

river Meuse with the old Roman bridge

blauwe reiger - grey heron in the Jeker river


the medieval walls of Maastricht


broedend waterhoen - brooding moorhen, Jeker river

the medieval walls of Maastricht

Jeker river

koppel wilde eenden - mallard couple, Jeker river


waterhoen - moorhen, Jeker river

weg- of ezelsdistel - cotton thistle, Wolder (NL)


Merlijn - manipulatie

Dat vond ik een interessante gedachte: door, zeg maar, manipulatie om een positief effect te willen creëren juist het omgekeerde bereiken. Daar was de mens inderdaad altijd sterk in geweest. Het was de voornaamste oorzaak van de meeste huidige problemen in mijn wereld, zoals toenemende onveiligheid en het niet meer kunnen beheersen van klimatologische verschillen.
Door inmenging, veelal uit winstbejag en het inbreken in andere culturen zonder enige notie van gevoeligheden, pijnpunten en verschillen waren tegenstellingen inmiddels zo hoog opgedreven dat oplossingen voor de daaruit ontstane conflicten niet of nauwelijks nog waren te bedenken, laat staan dat beheersing, zeker op korte termijn, tot de mogelijkheden behoorden. Sterker nog: door de inmenging en manipulatie te laten voortduren werd niet alleen de veiligheid wereldwijd steeds meer op scherp gesteld, maar werden zelfs de toegangen afgesneden voor wie een onmiddellijke veilige haven zocht. Men liet de drenkeling gewoon verzuipen wat nog meer onvrede en wraakgevoelens opriep. Mensen werden vooral gekenmerkt door het zich buiten gesloten voelen. Ze vormden geen familie van dezelfde wezens met eenzelfde doel, maar werden uitgespeeld door juist en met name hun culturele verschillen te benadrukken. Wat anders was werd daarom al snel als minder beschouwd dankzij het eigen superioriteitsgevoel.
Manipulatie moest ervoor zorgen dat welzijn en welvaart, met de nadruk op het laatste, werden verhoogd maar kreeg in wezen een omgekeerd en ongewenst effect omdat juist door die manipulatie de al bestaande vervuiling torenhoog werd opgedreven zodat het tegengaan en de schoonmaak uiteindelijk veel meer zou kosten dan het in het recente verleden had opgebracht.
Overproductie en overconsumptie zou aan het eind van de balans zo duur blijken te zijn dat juist de felbegeerde welvaart en het daaruit voortvloeiende welzijn in een neerwaartse spiraal werden gedwongen die de mensheid in haar geheel wel eens onder de minimaal leefbare norm zou kunnen drukken met natuurlijk nog meer onvrede en geweld tot gevolg.
Ik voelde er wel voor om in Joos’ redenering mee te gaan en manipulatie als grootste oorzaak van de huidige menselijke malaise te zien, zeker omdat hier, zo op het eerste zicht, men niet had te kampen met de negatieve gevolgen die de mensenwereld kenmerkten.
Handel had voor mij een vieze smaak gekregen omdat ik het onbewust, en misschien wel bewust, onmiddellijk in verband bracht en zelfs gelijk stelde met de overtolligheid en op vermaak gerichte leven in mijn eigen wereld. Het was losgekoppeld van waar het om begonnen was: het uitwisselen van goederen en kennis ten gunste van elk individu. Het was verworden tot een methode om de enkeling te verrijken die de massa, zijn eigen soort notabene, alleen nog als afzetmarkt beschouwde zonder oog voor de werkelijke noden en behoeften van de individuen waaruit die massa bestond. Winst is diefstal was geen nieuw inzicht en eerder ook door mensen zo gezien, maar ik had de werkelijkheid ervan nooit zo gevoeld als op dat moment toen ik begreep dat handel zonder winstbejag een heel gewone en noodzakelijke bezigheid is voor een productief wezen, en het maakte niet uit: al zou je het zonder tegenwaarde of prestatie simpelweg schenken zolang elk individu de mogelijkheid behield zijn of haar leven te leven, wat ook in de menselijke geschiedenis was voorgekomen voordat geld bestond en goederen nog werden geschonken om vriendschapsbanden te genereren die op hun beurt weer handelsbetrekkingen mogelijk maakten die de uitwisseling van producten en kennis bevorderden. Niet dat ik geloofde dat de mensheid ooit een periode zonder conflicten had gekend, maar die conflicten waren in veel mindere mate toegespitst en daarom ook minder schrijnend omdat ze niet werden gedreven door commerciële motieven die in de grond altijd manipulatief zijn.

Ook voor de mens was er een andere weg denkbaar dan de huidige en niet dat ik dacht dat de wereld van de Handelezen zaligmakend was, ik wist dat ik hier zou kunnen leren en gaf Merlijn heimelijk gelijk: er school hoop in hoe dit volk met elkaar omging ondanks hun wereldwijde en culturele verschillen. 

Merlijn - noodzaak

Eigenlijk ging het de Handelezen helemaal niet om de handel, het was een noodzakelijkheid, niet meer en niet minder, ontdekte ik tot mijn verbazing en leerde.
Wat hen werkelijk interesseerde was het maken, de fabricage of het laten groeien van dingen: het creatieve proces was wat hen bezighield dat op de een of andere manier aan de man moest worden gebracht om de maker de mogelijkheid te geven andere zaken dan het zelf gemaakte te verwerven, dingen zoals voedsel of energie en andere levensnoodzakelijkheden omdat het nu eenmaal ondoenlijk was alles zelf te produceren. Het was dat maar ook de noodzaak om niet te verzuipen in overtolligheid.
Je kunt wel produceren maar als je geen afnemers hebt weet je op de duur niet meer waar je je producten moet bergen dus is het zinvol ervan af te geraken en wat dat betreft hadden de Handelezen een handig wereldomspannend spel bedacht. Want zo zagen zij het handeldrijven, zoals de mens gezellig aanzit na het werk en de maaltijd om in gezinsverband een spelletje te spelen. Dat dit bij ons zo goed als verdwenen is merken we wel aan het tanende saamhorigheidsgevoel dat hier welig tierde.
Handelezen waren een grote familie en natuurlijk kwam er binnen deze familie weleens onenigheid voor, wat dan weer werd opgelost door snel wat goederen te verhandelen, desnoods tegen kostprijs, wat betekende dat het loon voor werk en kennis niet werd doorgerekend.
Voor de Handelezen was hun wereld natuurlijk heel normaal. Ik moest vooral wennen aan hun eerlijkheid. Elk product werd uitvoerig getest en bij de geringste fout ontmanteld en opnieuw gebouwd. Niemand dacht aan reparatie van een nog ongebruikt product. De filosofie erachter was vrij simpel: als het niet foutloos was bij aflevering zouden er bij gebruik zeker en veel te snel nog tekortkomingen optreden. Een vakman stond in voor zijn product en was trots op het eindresultaat. Zo was het altijd geweest en zo zou het altijd zijn!
Ondanks de hoge productiviteit was er geen sprake van overproductie dankzij hun systeem van handel. Het verraste mij bijvoorbeeld dat er in een bepaalde sector geen teveel optrad, dat er bijvoorbeeld meer broden werden gebakken dan er monden moesten worden gevuld, of kasten gebouwd dan er spullen in moesten worden geborgen. Ik vroeg er Joos naar. Was het soms zo dat nauwlettend in de gaten werd gehouden of er voldoende vakmensen in een zeker beroep waren waarna er een stop op zulk een bezigheid werd afgekondigd? Joos leek mij alweer niet te begrijpen.
“Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is”, sprak hij, “er ontstaat geen teveel. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn!”
Amen, dacht ik erbij.
“Als je elk individu zijn gang laat gaan en zich laat ontwikkelen volgens zijn eigen kunnen en interesse ontstaat er geen scheefgroei?”

“Natuurlijk. Kijk naar de natuur. Zie je daar ooit een teveel? Soms een tijdelijk tekort, wat ook bij ons kan voorkomen, maar het zij zo. het lost zich vanzelf weer op. Ingrijpen verstoort het evenwicht”, beleerde hij mij. “Individuen in een richting duwen waarvoor ze eigenlijk niet geschikt zijn, of misschien nog wel geschikt maar liever hadden ze wat anders gedaan, is waarom evenwicht wordt verstoord. Ik heb van Merlijn begrepen dat mensen nu vooral inzetten op technische vaardigheden. Dat zal hen zuur opbreken op de duur, want wie zorgt in de toekomst dat er voldoende voedsel is en als je dat ook technisch oplost gaat toch het basisbeginsel van de bereiding tenslotte verloren. Het is een eigenschap van natuurlijke processen dat bij verstoring het totaal aan het wankelen wordt gebracht wat nooit meer te herstellen is omdat niemand uiteindelijk nog weet waar zijn behoeften en interessen oorspronkelijk lagen.”

zaterdag 24 juni 2017

wind in Wolder field

click pic to enlarge

duizendblad - yarrow

geel walstro - lady's bedstraw
Cannerberg hill

aardappel - potatoe

Cannerberg hill

Belgium border, Vroenhovengrote klaproos - red poppy


gerst - barley


Cannerberg hillthe mighty bird was here!!!


akkerwinde in tarweveld - field bindweed in weath field


cichorei - chicory

Vroenhoven (B)


bull with flies


vrijdag 23 juni 2017

hot and windy road

click pic to enlarge

stokroos - hollyhock, Cannerberg hill (NL)Wolder field from Cannerberg hill (NL)

bruin zandoogje - meadow brown, Millennium forest (NL)

brunel - self-heal, Millennium forest (NL)koevinkje - ringlet, Millennium forest (NL)


aalbes - redcurrant, Canne forest (NL)


salomonszegel - solomon's seal, Canne forest (NL)

Canne forest (NL)

sneeuwbes - snowberry, Neercanne (NL)


stokroos - hollyhock, Kanne (B)


valse kamille - mayweed, Mt St Peter (B)

aardhommel op aardaker - buffed-tailed bumblebee on tuberous pea, Mt St Peter (B)


sleedoorn - blackthorn, Poppelmonde valley (NL)

dagpauwoog - peacock, Poppelmonde valley (NL)


lisdodde - cattail - Poppelmonde valley (NL)

dagpauwoog - peacock, Poppelmonde valley (NL)

lisdodde - cattail, Poppelmonde valley (NL)

Poppelmonde valley (NL)

lisdodde - cattail, Poppelmonde valley (NL)

dagpauwoog - peacock, Devil's cave (NL)

Devil's cave (NL)


klis - burdock, Devil's cave (NL)

aronskelk - arum, Devil's cave (NL)

mannetjes ereprijs - heath speedwell, Devil's cave (NL)


indigozwam - gyroporus, ENCI forest (NL)

berenklauw - hogweed, Mt St Peter (NL)

koningskaars - greater mullein, Jeker river (NL)Jeker river (NL)
reuze berenklauw - giant hogweed, Jeker river (NL)

Jeker valley from Louwberg hill (NL)

wegdistel - cotton thistle, Wolder (NL)